Fàilte air ais | Welcome back

Fàilte air ais! Tha cùrsaichean a’ tòiseachadh an-diugh, agus ‘s e làtha àlainn foghair a th’ ann. Seo agaibh tachartasan a’ tighinn air adhart: events-foghar-2016

Welcome back! Classes are starting at the University today, and it’s a beautiful autumn day. Here are our autumn events: events-foghar-2016

Bidh seirbheis an Oilthigh a’ dol, cuideachd, air an 2na làtha den Dàmhair airson fàilte a chur air oileanaich. Seirbheis an Oilthigh

There will also be a Gaelic-medium University service on the 2nd of October to welcome students. University Gaelic Service

 

 

Advertisements