Latha nan Òran | Gaelic Song Day

Tha sinn a’ coimhead air adhart ri Latha nan Òran 2016, le Gillebrìde MacIllemhaoil còmhla rinn mar aoigh sònraichte! ‘S e an cuspair am bliadhna ‘Òrain Uibhist agus seinn ann an Uibhist’.

We are looking forward to Gaelic Song Day 2016 with Gillebrìde MacMillan will be joining us as our special guest! This year’s theme is ‘Uist Songs and Singing in Uist’.

Thigibh ann airson ionnsachadh mu dheidhinn òrain Gàidhlig, seinn, òrain a chluinntinn bho sàr-sheinneadar agus pàirt a ghabhail ann am bùithtean-obrach seinn. Thoir leibh ur n-òrain fhèin airson sèisean aig deireadh an latha.

Come along to learn about Gaelic song, to sing, to hear songs from a highly accomplished singer and take part in song workshops. Bring your own songs to take part in a session to round off the day.

‘S ann tro mheadhan na Beurla a bhios a’ mhòr-chuid den latha, le cuid Gàidhlig. Bidh teatha, cofaidh agus greim bìdh aig àm lòin.

The majority of the day will be through the medium of English, with some Gaelic. Tea, cofaidh and a light lunch will be provided.

Leigibh fios thugainn airson àite a chlàradh (gaelic@ed.ac.uk). Disathairne 6 dhen Ghearran, 11m – 4f.  £6 (£4 oileanaich)

Please be in touch to reserve a place (gaelic@ed.ac.uk). Saturday 6 February, 11am – 4pm. £6 (£4 students)

Gillebrìde MacMillan Music: http://www.gillebride.com/

An tachartas air Facebook
Facebook event

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s