‘Feasgar Dreuchdan Gàidhlig’ air a chur dheth & Òraid a-nochd | ‘Gaelic Careers Evening’ postponed & Seminar this evening

Cha bhi an tachartas againn, ‘Feasgar Dreuchdan Gàidhlig’, a’ dol air adhart air 19mh an t-Samhain am bliadhna. Ach na gabh dragh – bidh e fhathast a’ dol air adhart as t-Earrach!

Our ‘Gaelic Careers Evening’ event has been postponed and will no longer be on the evening of 19th November. Don’t worry, however – it will still go ahead in the Spring!

Agus bidh sinn fhathast a’ cur fàilte air Iseabail Nic an t-Sagairt a-nochd gus òraid a ghabhail air ‘Àrainneachd craoladh na h-Alba, agus eadar-nàiseanachadh.’ ‘S ann tro mheadhan na Gàidhlig a bhruidhneas i, le eadar-theangachadh mar aon gu Beurla. Bidh fàilteachadh airson luchd-èisteachd às dèidh làimh. Gheibhear an tachartas air Facebook an-seo.

And we are still looking forward to welcoming Iseabail Mactaggart this evening, to give her talk on ‘The Scottish broadcast environment and internationalisation.’ She will be speaking in Gaelic, with simultaneous interpretation into English available. Guests are welcome to stay for a wine reception after the talk. You can look at the event on Facebook here.

Advertisements