Lèintean ùra: dèan tagh! | New shirts: vote!

 

Tha sinn toilichte a ràdh gum bi lèintean-t agus geansaidhean Gàidhlig rim faighinn a-rithist ann am bùth an Oilthigh a dh’aithgheàrr! On a bhios sinn cinnteach gum bi thu airson fear aca a chur ort, tha sinn ag iarraidh do chuideachaidh le dath a thagh. 

We’re excited to announce that there will soon be Gaelic t-shirts and sweatshirts with our bilingual logo available at the University shop! Since we know you’ll all be eager to own one yourself, we want your help in picking a good colour for them.

Leig fios thugainn dè an dath a b’ fheàrr leat an-seo!

 Let us know which colour you’d like here!

 

 

Advertisements

Bileag: Gàidhlig ann an Dùn Èideann | Leaflet: Gaelic in Edinburgh

Fàilte air ais, a charaidean, agus Bliadhna Mhath Ùr dhuibh! Tha sinn a’ tòiseachadh na bliadhna seo le cuireadh airson pàirt a ghabhail ann an iomairt feumail ùr airson baile Dhùn Èideann.

Welcome back, everyone and Happy New Year! We’re kicking the year off with an invitation to take part in an exciting initiative for Gaelic in Edinburgh.

Tha mi toilichte innse dhuibh gu bheil Oilthigh Dhùn Èideann, le taic bho Bhòrd na Gàidhlig, ag ullachadh bileag mun Ghàidhlig ann an Dùn Èideann.  Bidh a’ mhòr-chuid den bhileag ag innse beagan mu na buidhnean, tachartasan agus seirbheisean Gàidhlig ann an Dùn Èideann, le beagan fiosrachaidh mu eachdraidh na Gàidhlig ann an Dùn Èideann,.  Bidh a’ bhileag seo ag amas air daoine aig a bheil Gàidhlig no a tha ga h-ionnsachadh, a’ toirt fios thugaibh air ciamar a b’ urrainn dhaibh a bhith an sàs anns na tha a’ tachairt sa bhaile. Togaidh a’ bhileag inbhe na Gàidhlig sa bhaile, cuideachd.

I am pleased to let you know that the University of Edinburgh, with support from Bòrd na Gàidhlig, is developing a Gaelic in Edinburgh leaflet. The majority of the leaflet will consist of information about Gaelic organisations, events and services in Edinburgh, with some information about the history of Gaelic in Edinburgh. The leaflet aims to reach those who speak or are learning Gaelic, providing information about how they can be involved with and make use of Gaelic in the city. The leaflet will also raise awareness of Gaelic in the city.

 Bu toil leinn cuireadh a thoirt dhuibh fiosrachadh a sgaoileadh mun bhuidheann/tachartas/seirbheis agaibh fhèin sa bhileag.  On a tha sinn ag iarraidh gum bi a’ bhileag seo ceart airson ùine cho fada ’s a tha comasach, cha bhi sinn a’ cur fiosrachaidh mionaideach sa bhileag (àiteachan, àmannan, msaa) a bhios gan atharrachadh gu tric.

We are pleased to invite you to participate in this project by submitting information about your own group/activity/services. Since we would like this leaflet to remain current for as long as possible, we will refrain from printing detailed information, such as times and locations, that might change frequently.

Airson pàirt a ghabhail, lìonaibh am foirm seo ann an Gàidhlig, Beurla, no gu dà-chànanach. Dh’fhaodadh gun atharraich sinn am fiosrachadh beagan airson cunbhalachd a chumail tron bhileag gu lèir. Bidh sinn a’ gabhail fiosrachaidh gus 10mh den Ghearran

To participate, please fill in this form in Gaelic, English or bilingually. Submissions may be minimally edited for consistency. We will be accepting submissions until Friday 10th February.

Bidh sinn a’ feuchainn ris a’ bhileag a sgaoileadh fad is farsaing. Nach leig sibh fios thugainn ma bhios sibh deònach a’ bhileag a sgaoileadh le tomhas air cò mheud a dh’iarradh sibh.

We will be distributing this leaflet as widely as possible. Please let us know if your group or organisation would be willing to help distribute the leaflet once printed and an estimate of how many copies you would like.

Bhiomaid fada nur comain ma ghabhas sibh pàirt ann. Mar as motha an àireamh de bhuidhnean a ghabhas pàirt ann, ’s ann as èifeachdach a bhios a’ bhileag.  Ma tha ceistean sam bith agaibh, chan fheum sibh ach fios a chur gu Bria Mason aig bria.mason(aig)ed.ac.uk.

We will be very grateful to all those who submit information – the more comprehensive the leaflet is, the more it will benefit all of us. If you have any questions about the project, please contact Bria Mason at bria.mason(at)ed.ac.uk.

Fàilte air ais | Welcome back

Fàilte air ais! Tha cùrsaichean a’ tòiseachadh an-diugh, agus ‘s e làtha àlainn foghair a th’ ann. Seo agaibh tachartasan a’ tighinn air adhart: events-foghar-2016

Welcome back! Classes are starting at the University today, and it’s a beautiful autumn day. Here are our autumn events: events-foghar-2016

Bidh seirbheis an Oilthigh a’ dol, cuideachd, air an 2na làtha den Dàmhair airson fàilte a chur air oileanaich. Seirbheis an Oilthigh

There will also be a Gaelic-medium University service on the 2nd of October to welcome students. University Gaelic Service

 

 

Tha am Foghar a’ tighinn | Autumn is on its way

 

Tha An Fhèill a’ dol an-seo ann an Dùn Èideann agus aig an Oilthigh, agus tha e doirbh ri creidsinn gum bi an teirm ùr a’ tòiseachadh ann am mìos! Tha prògram làn againn aig an Oilthigh a-rithist am bliadhna, agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri fàilte a chur air a h-uile duine a-rithist. Cumaibh sùil air ar mìosachan an-seo: Mìosachan

The Edinburgh Festival is well under way here at the University, and it’s strange to think that the new term will be starting in a month! We have a full programme at the University this year, and we’re looking forward to welcoming everyone back. Keep an eye on our events calendar here: Calendar

Hallò-ro-gheallaidh: A bheil thu airson tachairt ri daoine eile aig a bheil Gàidhlig, no a tha ga h-ionnsachadh? Cuiridh sinn fàilte air a h-uile daoine aig an tachartas càirdeil seo. Bidh fìon, greimeannan bìdh agus caraidean ùra rim faighinn ann. 17.15 Diardaoin 22 an t-Sultain, Project Room 50 Ceàrnag Sheòrais

Gaelic Welcome Evening: Want to meet others who speak, study or want to learn Gaelic? All are welcome to come along for drinks and snacks at this friendly welcome event. 17.15 Thursday 22 September, Project Room 50 George Square

Cearcall Còmhraidh: Thig ann airson còmhraidh sa Ghàidhlig. Tha fàilte ron a h-uile duine. Tha deoch agus biadh rin ceannachd ann. Gach Diardaoin bho 22 an t-Sultain, 13.00-14.00 aig an Grassmarket Community Project Café

Conversation Circle: Join us for Gaelic conversation. All are welcome. Food and drinks can be purchased at the café. Every Thursday from 22 September, 13.00-14.00 at the Grassmarket Community Project Café

Buidheann Seinn: Bidh Buidheann Seinn a’ coinneachadh gach dàrna Diluain tro àm teirm. Bidh cothrom dà-chànanach ann airson beagan còmhraidh agus òrain a chluinntinn agus a sheinn. Tha fàilte ro oileanaich, luchd-obrach agus muinntir na coimhearsnachd. Gach dàrna Diluain  bho 26 an t-Sultain, àite TBC

Gaelic Song Group: The Gaelic Song Group meets every fortnight during term time. Join us for a bilingual hour of Gaelic song and conversation. Students, staff and community members are all welcome. Fortnightly on Mondays from 26 September, room TBC

Ùrnaighean Gàidhlig: Bidh buidheann a’ coinneachadh airson ùrnaigh sa Ghàidhlig gach dàrna Diluain. Seo cothrom airson oileanaich, luchd-obrach agus muinntir na coimhearsnachd a thighinn còmhla airson ùrnaigh agus meòrachadh. Tha e fosgailte do dhaoine sam bith, ge b’ e dè an crèideamh a th’ aca. Gach dàrna Diluain bho 19 an t-Sultain, san Tèarmann, Oilthigh Dhùn Èideann, 13.10-13.40

Gaelic Prayer: A group will be meeting for Gaelic prayer every fortnight during term time. This is an opportunity for students, staff and community members to come together for prayer and contemplation. People of all faiths and none are welcome. Fornightly on Mondays from 19 September, University of Edinburgh Chaplaincy, 13.10-13.40

Seachdain na Gàidhlig: Tha Seachdain na Gàidhlig air ais bho 12-18 an t-Samhain. Bidh iomadh tachartas a’ dol! Cumaibh ur sùilean air an làrach-lìn. Ma tha sibh airson tachartas a chur air dòigh mar phàirt den t-seachdain, cuiribh an tachartas a-steach air an làrach-lìn aca: http://www.edinburghgaelicfestival.com/ 

Edinburgh Gaelic Festival: Edinburgh Gaelic Festival (Seachdain na Gàidhlig) is back this year from 12-18 November. There will be plenty of Gaelic events to check out! Keep an eye on the website. If you’d like to organise or list an event as part of the festival, you can submit events via the Edinburgh Gaelic Festival website: http://www.edinburghgaelicfestival.com/

 

An Dannsa Bliadhnail | The Highland Annual

Seo agaibh fiosrachadh bho Chomann Cheilteach an Oilthigh mun Dannsa Bhliadhnail:

Information from the University’s Highland Society about this year’s Highland Annual:

Cha mhòr nach eil Dannsa Bliadhnail 2016 an seo! A-rithist bidh Tebhiot làn de dhaoine airson an cèilidh mu mhodha an Dùn Èideann. Tiugainn airson dannsa, deisichean is dramaichean!

The 2016 Highland Annual is almost upon us! Edinburgh’s biggest and busiest ceilidh will take place on March 5th. Teviot Row House will be taken over as usual for tunes, tartan and toe-tapping!

The four ceilidhs taking place are:

Traditional Cèilidh:
– Mary Ann Kennedy with Finlay Wells (the award winning Gaelic singer, clàrsair and radio presenter’s new duo with international guitarist, producer and pianist) http://www.maryannkennedy.co.uk/ http://www.finlaywells.com/)
– Ruairidh Cormack (the 2015 Mod gold medalist)

Cèilidh Dance:
– Deoch ’n’ Dorus (the well known Glasgow ceilidh band who won the 2012 best Scottish Dance Band http://www.deochndorus.com/)
– The Beinn Lee Ceilidh Band (one of the most recent West Coast ceilidh bands to come onto the scene
https://www.facebook.com/beinnleeceilidhband/?fref=ts)

– Session: led by the Edinburgh University Folk Society and open to all to come and join in. (http://www.fuzzyhaggis.org.uk/eufolksoc_wp/)

– Open Cèilidh: A relaxed environment for anyone to come along with a song, tune or story and to perform.

8.30pm start, doors open at 8pm. £10 tickets/£7 for student.
You can buy tickets from Captain’s Bar, Sandy Bell’s or Coda Music (from Monday), or from: EUSA (coming soon) or on the door.

There will also be a raffle. Come along, bring friends and family, and enjoy wandering in and out of ceilidhs listening to, dancing to, and playing with some of Scotland’s finest singers and musicians.

Latha nan Òran | Gaelic Song Day

Tha sinn a’ coimhead air adhart ri Latha nan Òran 2016, le Gillebrìde MacIllemhaoil còmhla rinn mar aoigh sònraichte! ‘S e an cuspair am bliadhna ‘Òrain Uibhist agus seinn ann an Uibhist’.

We are looking forward to Gaelic Song Day 2016 with Gillebrìde MacMillan will be joining us as our special guest! This year’s theme is ‘Uist Songs and Singing in Uist’.

Thigibh ann airson ionnsachadh mu dheidhinn òrain Gàidhlig, seinn, òrain a chluinntinn bho sàr-sheinneadar agus pàirt a ghabhail ann am bùithtean-obrach seinn. Thoir leibh ur n-òrain fhèin airson sèisean aig deireadh an latha.

Come along to learn about Gaelic song, to sing, to hear songs from a highly accomplished singer and take part in song workshops. Bring your own songs to take part in a session to round off the day.

‘S ann tro mheadhan na Beurla a bhios a’ mhòr-chuid den latha, le cuid Gàidhlig. Bidh teatha, cofaidh agus greim bìdh aig àm lòin.

The majority of the day will be through the medium of English, with some Gaelic. Tea, cofaidh and a light lunch will be provided.

Leigibh fios thugainn airson àite a chlàradh (gaelic@ed.ac.uk). Disathairne 6 dhen Ghearran, 11m – 4f.  £6 (£4 oileanaich)

Please be in touch to reserve a place (gaelic@ed.ac.uk). Saturday 6 February, 11am – 4pm. £6 (£4 students)

Gillebrìde MacMillan Music: http://www.gillebride.com/

An tachartas air Facebook
Facebook event

 

Teirm ùr, tachartasan ùra | New term, new events

Bliadhna mhath ùr agus fàilte air ais! Tha sinn a’ coimhead air adhart ri teirm ùr còmhla ruibh uile. Thoiribh sùil air na tachartasan tha romhainn:

Happy New Year and welcome back! We’re looking forward to a new term with all of you. Check out these upcoming events:

~ Bidh a’ chiad Chearcall Chòmhraidh a’ tachairt a-màireach, Diardaoin 14mh dhen Fhaoilleach, ann an àite ùr: The Grassmarket Community Project Café. ‘S e com-pàirteachas a th’ ann sa Phròiseact sin le Eaglais nam Manach Liath, far a bheil seirbheis Ghàidhlig gach Didòmhnaich. Bidh sinn a’ coinneachadh sa chafaidh seo gach Diardaoin tro àm teirm eadar 13.10-14.00. Tha biadh is deoch rin ceannachd ann, agus tha fàilte ron a h-uile duine.

~ The first Gaelic Conversation Circle of the term is on tomorrow, Thursday Jan 14th, in a new location: The Grassmarket Community Project Café. The Project is run in partnership with Greyfriars Kirk, where the Gaelic service is held each Sunday. We’ll be meeting in the café each Thursday through term time from 13.10-14.00. Food and drink can be purchased there, and all are welcome to attend.

~ Bidh an Dr Ùisdean MacIllFhinnein a’ bruidhinn rinn Dihaoine an 15mh bho 13.10-14.10 ann an seòmar G.05, 50 Ceàrnag Sheòrais mu chleachdadh Camanachd na Callainn. Barrachd fiosrachadh ri fhaighinn an-seo.

~ Dr Hugh Dan MacLennan will be speaking to us Friday the 15th from 13.10-14.10 in room G.05, 50 George Square, about the custom of playing shinty at the Old New Year. More information can be found here.

~ Bidh Ùrnaighean Gàidhlig a’ tòiseachadh a-rithist Diluain sa Seipleanachd aig an Oilthigh, bho 13.10-13.40.

~ Gaelic Prayer starts again Monday in the University Chaplaincy from 13.10-14.10.

~ Bidh am Buidheann Seinn a’ tòiseachadh a-rithist Diluain an 25mh dhen Fhaoilleach, 13.10-14.00 ann an seòmar 3.54, 50 Ceàrnag Sheòrais.

~ The Gaelic Song Group will be starting up again Monday January 25th, 13.10-14.00 in room 3.54, 50 George Square.

~ Bidh a’ chiad choinneamh Duais Dhùn Èideann a’ dol air adhart Dimàirt an 19mh. Leig fios gu Bria Mason, Oifigear na Gàidhlig, ma tha thu airson pàirt a ghabhail san duais. Feumaidh sinn dearbhadh fhaighinn bho cheithrear ro Dhihaoine airson an Duais a ruith. Mar sin, leig fios thugainn ma tha ùidh agad!

~ The first meeting of the Edinburgh Award (Gaelic Outreach) will take place this coming Tuesday the 19th. Let Bria Mason, Gaelic Officer, know if you would like to take part in this programme. We will need to get confirmation from four students before Friday in order for the Award to run, so if you are interested, get in touch soon!

~ Bidh tòrr eile a’ tachairt an teirm seo. Cum sùil air ar mìosachan an-seo gus dèanamh cinnteach nach call thu rud sam bith.

~ There will be lots more happening this term. Keep an eye on our events calendar here to make sure you won’t miss anything.