img_5193

Fàilte air ais | Welcome back

Fàilte air ais! Tha cùrsaichean a’ tòiseachadh an-diugh, agus ‘s e làtha àlainn foghair a th’ ann. Seo agaibh tachartasan a’ tighinn air adhart: events-foghar-2016

Welcome back! Classes are starting at the University today, and it’s a beautiful autumn day. Here are our autumn events: events-foghar-2016

Bidh seirbheis an Oilthigh a’ dol, cuideachd, air an 2na làtha den Dàmhair airson fàilte a chur air oileanaich. Seirbheis an Oilthigh

There will also be a Gaelic-medium University service on the 2nd of October to welcome students. University Gaelic Service

 

 

Tha am Foghar a’ tighinn | Autumn is on its way

 

Tha An Fhèill a’ dol an-seo ann an Dùn Èideann agus aig an Oilthigh, agus tha e doirbh ri creidsinn gum bi an teirm ùr a’ tòiseachadh ann am mìos! Tha prògram làn againn aig an Oilthigh a-rithist am bliadhna, agus tha sinn a’ coimhead air adhart ri fàilte a chur air a h-uile duine a-rithist. Cumaibh sùil air ar mìosachan an-seo: Mìosachan

The Edinburgh Festival is well under way here at the University, and it’s strange to think that the new term will be starting in a month! We have a full programme at the University this year, and we’re looking forward to welcoming everyone back. Keep an eye on our events calendar here: Calendar

Hallò-ro-gheallaidh: A bheil thu airson tachairt ri daoine eile aig a bheil Gàidhlig, no a tha ga h-ionnsachadh? Cuiridh sinn fàilte air a h-uile daoine aig an tachartas càirdeil seo. Bidh fìon, greimeannan bìdh agus caraidean ùra rim faighinn ann. 17.15 Diardaoin 22 an t-Sultain, Project Room 50 Ceàrnag Sheòrais

Gaelic Welcome Evening: Want to meet others who speak, study or want to learn Gaelic? All are welcome to come along for drinks and snacks at this friendly welcome event. 17.15 Thursday 22 September, Project Room 50 George Square

Cearcall Còmhraidh: Thig ann airson còmhraidh sa Ghàidhlig. Tha fàilte ron a h-uile duine. Tha deoch agus biadh rin ceannachd ann. Gach Diardaoin bho 22 an t-Sultain, 13.00-14.00 aig an Grassmarket Community Project Café

Conversation Circle: Join us for Gaelic conversation. All are welcome. Food and drinks can be purchased at the café. Every Thursday from 22 September, 13.00-14.00 at the Grassmarket Community Project Café

Buidheann Seinn: Bidh Buidheann Seinn a’ coinneachadh gach dàrna Diluain tro àm teirm. Bidh cothrom dà-chànanach ann airson beagan còmhraidh agus òrain a chluinntinn agus a sheinn. Tha fàilte ro oileanaich, luchd-obrach agus muinntir na coimhearsnachd. Gach dàrna Diluain  bho 26 an t-Sultain, àite TBC

Gaelic Song Group: The Gaelic Song Group meets every fortnight during term time. Join us for a bilingual hour of Gaelic song and conversation. Students, staff and community members are all welcome. Fortnightly on Mondays from 26 September, room TBC

Ùrnaighean Gàidhlig: Bidh buidheann a’ coinneachadh airson ùrnaigh sa Ghàidhlig gach dàrna Diluain. Seo cothrom airson oileanaich, luchd-obrach agus muinntir na coimhearsnachd a thighinn còmhla airson ùrnaigh agus meòrachadh. Tha e fosgailte do dhaoine sam bith, ge b’ e dè an crèideamh a th’ aca. Gach dàrna Diluain bho 19 an t-Sultain, san Tèarmann, Oilthigh Dhùn Èideann, 13.10-13.40

Gaelic Prayer: A group will be meeting for Gaelic prayer every fortnight during term time. This is an opportunity for students, staff and community members to come together for prayer and contemplation. People of all faiths and none are welcome. Fornightly on Mondays from 19 September, University of Edinburgh Chaplaincy, 13.10-13.40

Seachdain na Gàidhlig: Tha Seachdain na Gàidhlig air ais bho 12-18 an t-Samhain. Bidh iomadh tachartas a’ dol! Cumaibh ur sùilean air an làrach-lìn. Ma tha sibh airson tachartas a chur air dòigh mar phàirt den t-seachdain, cuiribh an tachartas a-steach air an làrach-lìn aca: http://www.edinburghgaelicfestival.com/ 

Edinburgh Gaelic Festival: Edinburgh Gaelic Festival (Seachdain na Gàidhlig) is back this year from 12-18 November. There will be plenty of Gaelic events to check out! Keep an eye on the website. If you’d like to organise or list an event as part of the festival, you can submit events via the Edinburgh Gaelic Festival website: http://www.edinburghgaelicfestival.com/

 

12496198_1138893492802469_4407957148294548724_o

An Dannsa Bliadhnail | The Highland Annual

Seo agaibh fiosrachadh bho Chomann Cheilteach an Oilthigh mun Dannsa Bhliadhnail:

Information from the University’s Highland Society about this year’s Highland Annual:

Cha mhòr nach eil Dannsa Bliadhnail 2016 an seo! A-rithist bidh Tebhiot làn de dhaoine airson an cèilidh mu mhodha an Dùn Èideann. Tiugainn airson dannsa, deisichean is dramaichean!

The 2016 Highland Annual is almost upon us! Edinburgh’s biggest and busiest ceilidh will take place on March 5th. Teviot Row House will be taken over as usual for tunes, tartan and toe-tapping!

The four ceilidhs taking place are:

Traditional Cèilidh:
– Mary Ann Kennedy with Finlay Wells (the award winning Gaelic singer, clàrsair and radio presenter’s new duo with international guitarist, producer and pianist) http://www.maryannkennedy.co.uk/ http://www.finlaywells.com/)
– Ruairidh Cormack (the 2015 Mod gold medalist)

Cèilidh Dance:
– Deoch ’n’ Dorus (the well known Glasgow ceilidh band who won the 2012 best Scottish Dance Band http://www.deochndorus.com/)
– The Beinn Lee Ceilidh Band (one of the most recent West Coast ceilidh bands to come onto the scene
https://www.facebook.com/beinnleeceilidhband/?fref=ts)

– Session: led by the Edinburgh University Folk Society and open to all to come and join in. (http://www.fuzzyhaggis.org.uk/eufolksoc_wp/)

– Open Cèilidh: A relaxed environment for anyone to come along with a song, tune or story and to perform.

8.30pm start, doors open at 8pm. £10 tickets/£7 for student.
You can buy tickets from Captain’s Bar, Sandy Bell’s or Coda Music (from Monday), or from: EUSA (coming soon) or on the door.

There will also be a raffle. Come along, bring friends and family, and enjoy wandering in and out of ceilidhs listening to, dancing to, and playing with some of Scotland’s finest singers and musicians.

Gillebride MacMillan - 31.10.10 - picture by Donald MacLeod – mobile 07702 319 738 - clanmacleod@btinternet.com - www.donald-macleod.com

Latha nan Òran | Gaelic Song Day

Tha sinn a’ coimhead air adhart ri Latha nan Òran 2016, le Gillebrìde MacIllemhaoil còmhla rinn mar aoigh sònraichte! ‘S e an cuspair am bliadhna ‘Òrain Uibhist agus seinn ann an Uibhist’.

We are looking forward to Gaelic Song Day 2016 with Gillebrìde MacMillan will be joining us as our special guest! This year’s theme is ‘Uist Songs and Singing in Uist’.

Thigibh ann airson ionnsachadh mu dheidhinn òrain Gàidhlig, seinn, òrain a chluinntinn bho sàr-sheinneadar agus pàirt a ghabhail ann am bùithtean-obrach seinn. Thoir leibh ur n-òrain fhèin airson sèisean aig deireadh an latha.

Come along to learn about Gaelic song, to sing, to hear songs from a highly accomplished singer and take part in song workshops. Bring your own songs to take part in a session to round off the day.

‘S ann tro mheadhan na Beurla a bhios a’ mhòr-chuid den latha, le cuid Gàidhlig. Bidh teatha, cofaidh agus greim bìdh aig àm lòin.

The majority of the day will be through the medium of English, with some Gaelic. Tea, cofaidh and a light lunch will be provided.

Leigibh fios thugainn airson àite a chlàradh (gaelic@ed.ac.uk). Disathairne 6 dhen Ghearran, 11m – 4f.  £6 (£4 oileanaich)

Please be in touch to reserve a place (gaelic@ed.ac.uk). Saturday 6 February, 11am – 4pm. £6 (£4 students)

Gillebrìde MacMillan Music: http://www.gillebride.com/

An tachartas air Facebook
Facebook event

 

image

Teirm ùr, tachartasan ùra | New term, new events

Bliadhna mhath ùr agus fàilte air ais! Tha sinn a’ coimhead air adhart ri teirm ùr còmhla ruibh uile. Thoiribh sùil air na tachartasan tha romhainn:

Happy New Year and welcome back! We’re looking forward to a new term with all of you. Check out these upcoming events:

~ Bidh a’ chiad Chearcall Chòmhraidh a’ tachairt a-màireach, Diardaoin 14mh dhen Fhaoilleach, ann an àite ùr: The Grassmarket Community Project Café. ‘S e com-pàirteachas a th’ ann sa Phròiseact sin le Eaglais nam Manach Liath, far a bheil seirbheis Ghàidhlig gach Didòmhnaich. Bidh sinn a’ coinneachadh sa chafaidh seo gach Diardaoin tro àm teirm eadar 13.10-14.00. Tha biadh is deoch rin ceannachd ann, agus tha fàilte ron a h-uile duine.

~ The first Gaelic Conversation Circle of the term is on tomorrow, Thursday Jan 14th, in a new location: The Grassmarket Community Project Café. The Project is run in partnership with Greyfriars Kirk, where the Gaelic service is held each Sunday. We’ll be meeting in the café each Thursday through term time from 13.10-14.00. Food and drink can be purchased there, and all are welcome to attend.

~ Bidh an Dr Ùisdean MacIllFhinnein a’ bruidhinn rinn Dihaoine an 15mh bho 13.10-14.10 ann an seòmar G.05, 50 Ceàrnag Sheòrais mu chleachdadh Camanachd na Callainn. Barrachd fiosrachadh ri fhaighinn an-seo.

~ Dr Hugh Dan MacLennan will be speaking to us Friday the 15th from 13.10-14.10 in room G.05, 50 George Square, about the custom of playing shinty at the Old New Year. More information can be found here.

~ Bidh Ùrnaighean Gàidhlig a’ tòiseachadh a-rithist Diluain sa Seipleanachd aig an Oilthigh, bho 13.10-13.40.

~ Gaelic Prayer starts again Monday in the University Chaplaincy from 13.10-14.10.

~ Bidh am Buidheann Seinn a’ tòiseachadh a-rithist Diluain an 25mh dhen Fhaoilleach, 13.10-14.00 ann an seòmar 3.54, 50 Ceàrnag Sheòrais.

~ The Gaelic Song Group will be starting up again Monday January 25th, 13.10-14.00 in room 3.54, 50 George Square.

~ Bidh a’ chiad choinneamh Duais Dhùn Èideann a’ dol air adhart Dimàirt an 19mh. Leig fios gu Bria Mason, Oifigear na Gàidhlig, ma tha thu airson pàirt a ghabhail san duais. Feumaidh sinn dearbhadh fhaighinn bho cheithrear ro Dhihaoine airson an Duais a ruith. Mar sin, leig fios thugainn ma tha ùidh agad!

~ The first meeting of the Edinburgh Award (Gaelic Outreach) will take place this coming Tuesday the 19th. Let Bria Mason, Gaelic Officer, know if you would like to take part in this programme. We will need to get confirmation from four students before Friday in order for the Award to run, so if you are interested, get in touch soon!

~ Bidh tòrr eile a’ tachairt an teirm seo. Cum sùil air ar mìosachan an-seo gus dèanamh cinnteach nach call thu rud sam bith.

~ There will be lots more happening this term. Keep an eye on our events calendar here to make sure you won’t miss anything.

IMG_0047

‘Feasgar Dreuchdan Gàidhlig’ air a chur dheth & Òraid a-nochd | ‘Gaelic Careers Evening’ postponed & Seminar this evening

Cha bhi an tachartas againn, ‘Feasgar Dreuchdan Gàidhlig’, a’ dol air adhart air 19mh an t-Samhain am bliadhna. Ach na gabh dragh – bidh e fhathast a’ dol air adhart as t-Earrach!

Our ‘Gaelic Careers Evening’ event has been postponed and will no longer be on the evening of 19th November. Don’t worry, however – it will still go ahead in the Spring!

Agus bidh sinn fhathast a’ cur fàilte air Iseabail Nic an t-Sagairt a-nochd gus òraid a ghabhail air ‘Àrainneachd craoladh na h-Alba, agus eadar-nàiseanachadh.’ ‘S ann tro mheadhan na Gàidhlig a bhruidhneas i, le eadar-theangachadh mar aon gu Beurla. Bidh fàilteachadh airson luchd-èisteachd às dèidh làimh. Gheibhear an tachartas air Facebook an-seo.

And we are still looking forward to welcoming Iseabail Mactaggart this evening, to give her talk on ‘The Scottish broadcast environment and internationalisation.’ She will be speaking in Gaelic, with simultaneous interpretation into English available. Guests are welcome to stay for a wine reception after the talk. You can look at the event on Facebook here.

Rapal

Dihaoine | Friday

An urrainn dhuibh a chreidsinn, gur e Dihaoine a th’ ann a-màireach mar-thà? Tha seachdain trang sgoinneil air a bhith againn gu ruige seo. Seo na tha dol a-màireach:

~ Rapal: Dèanaibh cinnteach nach càill sibh am prògram Rapal, a bha air an adhar oidhche Chiadain. Tha e fhathast ri fhaighinn air an iPlayer. Seo prògram sònraichte a chlàraidh sgioba Rapal aig Oilthigh Dhùn Èideann leis na h-oileanaich an-seo: Èistibh ris a’ phrògram an-seo

~ Lòn is Taigh Chèilidh nan Oileanach Gàidhlig

~ Turas tro Dhùn Èideann nan Gàidheal

~ Òraid le Eòghann MacColla

~ Cèilidh nan Amhráin

Can you believe it’s already Friday tomorrow? It’s been a busy, fast-paced week so far! Here’s what’s up next:

~ Rapal: Make sure you don’t miss this programme of Rapal that aired Wednesday night. It’s still available on the iPlayer. This special programme was recorded at the University of Edinburgh with our students: Listen to the programme here

~ Potluck Gaelic Learners’ Lunch and Taigh Chèilidh

~ Walking Tour of Gaelic Edinburgh

~ Artist Talk with Eòghann MacColla

~ Gaelic Song Gathering